Launching the Scan Application

You can launch the Scan application using the desktop icon of the application menu.