Script
Classes
qswidget.h File Reference

Classes

class  Input
 
class  FileDialog
 
class  MessageBox
 Simplified MessageBox widget. More...
 
class  Label
 
class  LineEdit
 
class  NumberEdit
 
class  DateEditEnum
 
class  DateEdit
 Simplified DateEdit widget. More...
 
class  TimeEdit
 
class  TextEdit
 
class  SpinBox
 
class  CheckBox
 
class  RadioButton
 
class  ComboBox
 
class  GroupBox
 
class  Dialog
 Simplified Dialog widget. This class and the associated widget classes are used to build simple dialogs. More...
 
class  DialogPrivate
 
class  Slider